VLT® HVAC Drive FC 100

Danfossova serija frekventnih pretvarača sa oznakom VLT® HVAC Drive je specijalizovana za primenu u sistemima grejanja, ventilacije i klimatizacije. Uz širok izbor standardno isporučenih karakteristika ili dodatnih modula, pretvarači serije VLT® HVAC obezbeđuju najmanje ukupne troškove instalacije i eksploatacije.

Karakteristike i prednosti 

Opseg snage 
200-240 V ..... 1.1 kW - 45 kW
380-480 V ..... 1.1 kW-1000kW
525-600 V ..... 1.1 kW - 90 kW
525-690 V ..... 45 kW - 1,2 MW

Tipovi kućišta
IP20/chassis, IP21/NEMA 1,IP55/NEMA 12 and IP66/NEMA 4X

Specijalizovane osobine prilagođene sistemima grejanja, klimatizacije i ventilacije

Automatsko podešavanje parametara (auto tuning) PI regulatora
U toku podešavanja parametara PI regulatora, frekventni pretvarač prati kako sistem reaguje na promene u pogonu – i uči iz tog odziva, tako da se precizan i stabilan rad postiže veoma brzo. 

Automatska optimizacija potrošnje energije
Standardno isporučena Automatska optimizacija potrošnje energije (AEO) obezbeđuje da magnetizacija motora bude prilagođena opterećenju na svim brzinama. Ovo povećava energetsku efikasnost elektromotornog pogona za 5 – 15 % pri opterećenjima manjim od nominalnog. 

Praćenje potrošnje energije
Frekventni pretvarač serije VLTR HVAC pruža čitav niz informacija o potrošnji energije, što pomaže pri identifikaciji nisko-efikasnih komponenti sistema za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju. 

Praćenje rezonancije
Parametri frekventnog pretvarača se mogu jednostavno programirati tako da se izbegne rad u opsegu učestanosti pri kojem priključeni ventilatori stvaraju rezonanciju u ventilacionom sistemu. Na ovaj način se skraćuje vreme potrebno za puštanje u rad i habanje sistema. 

Praćenje stanja kaiša
Iz odnosa struje i brzine pogona, frekventni pretvarač VLT® HVAC je u stanju da pouzdano prepozna prekid kaiša (remena).

Požarni režim
U požarnom režimu, frekventni pretvarač VLT® HVAC neće reagovati na upravljačke signale, upozorenja i alarme. Nastaviće svoj pouzdan rad dokle god je moguće i radiće sve dok na kraju ne bude uništen, da bi obezbedio da putevi evakuacije ostanu bez dima

Zadata vrednost temperature 
Pogon VLT® HVAC računa stvarnu temperaturu prostorije preko pritiska u rashladnom telu i u skladu s tim podešava rad kompresora – bez potrebe za dodatnim softverom, senzorima ili kontrolerima. Ova karakteristika omogućuje korišćenje senzora pritiska sa manjom cenom.

Režim punjenja cevi
Omogućava kontrolisano punjenje cevi (sa zatvorenom povratnom spregom). Sprečava hidrauličke udare, kao i pucanje vodovodnih cevi ili mlaznica

Kraj krive karakteristike pumpe detektuje naprsline i curenja
Ova karakteristika detektuje naprsline i curenja. Kraj krive izaziva pojavu alarma, isključuje pumpu ili izvršava drugu programiranu funkciju. 

Zaštita pumpe od rada na suvo smanjuje troškove održavanja
Frekventni pretvarač VLT® HVAC Drive stalno nadgleda stanje pumpe, na bazi sopstvenih merenja učestanosti i snage.

Standardni kaskadni kontrolerUgrađeni kaskadni kontroler upravlja radom do tri pumpe sa fiksnom vodećom pumpom. 

Promena aktivnog motora 
Logika ugrađena u frekventni pretvarač upravlja izborom jedne od dve pumpe u primenama gde je moguće jednu pumpu privremeno isključiti, odnosno držati u pripravnosti. Povremenim pokretanjem pumpe koja je u režimu pripravnosti sprečava se zaglavljivanje pumpe. Frekventni pretvarač meri vreme rada, čime se obezbeđuje podjednako korišćenje obe pumpe. 

Kompenzacija protoka 
Mogućnost kompenzacije protoka, smanjuje zadatu vrednost pritiska sa smanjenjem protoka – što štedi energiju. 

Početno ubrzanje i krajnje usporenje Početno ubrzanje pruža kraće vreme ubrzanja pumpe do dostizanja minimalne brzine, nakon toga se koristi normalna vrednost ubrzanja. Ovim se sprečavaju oštećenja nosećih ležajeva pumpe. 

Upravljanje pritiskom ili protokom bez senzora. 

Bezbednost 
Frekventni pretvarači serije VLT® HVAC Drive mogu, prema zahtevima kupaca, ispunjavati funkcionalnost bezbednosnog zaustavljanja, pogodnu za primenu u pogonima kategorije 3, prema standardu EN 954-1. Na ovaj način se ostvaruje zaštita od neželjenog starta pogona.

Opcioni moduli

Širok izbor opcionih modula vam je na raspolaganu za frekventne pretvarače serije VLT® HVAC Drive. Za više informacija pogledajte Uputstvo za upotrebu (Operating instructions). 

Opcije
Opcije za različite komunikacione protokole, korisničko programiranje i drugo, se isporučuju spremne za priključenje i korišćenje (plug and play). 

Opcije displeja
Lokalni upravljački panel LCP (grafički i numerički); 
Kabl za povezivanje LCP-a, 3m; 
Komplet za montažu lokalnog upravljačkog panela na vrata ormana.

Opcije aplikacije
Modul spoljnog napajanja 24V=. 

Opcije komunikacionih protokola

Opcioni moduli za komunikacione
 protokole Profibus (MCA-101), DeviceNet (MCA-104) BACnet (MCA-109), Lonworks (MCA-108). 

Opcije ulaza/izlaza
Ulazi/Izlazi opšte namene (MCB 101), Opcija relejnih izlaza (MCB 105). Opcija spoljnog napajanja 24V= upravljačke elektronike (MCB 107). Analogni ulazi/izlazi i rezervno napajanje časovnika realnog vremena (MCB 109). 

Filteri 
Harmonijski filter (AHF 005/010 MCE), Sinusni filter (MCC 101), dU/dt filter (MCC 102). 

Ostali dodatni moduli 
Komplet za IP21/NEMA 1. 
USB Kabl za povezivanje sa računarom