OPREMA > AUTOMATIZACIJA > Telemetrija

TELEMETRIJA

Firma EMTelektro inženjering u svom programu nudi opremu i rešenja za prenos podataka sa udaljenih lokacija, kao i upravljanje udaljenim objektima. Rešenja koja nudimo se zasnivaju na telemetriskom prenosu podataka. Riječ telemetrija se odnosi na bežične komunikacije, npr. korištenje radiofrekventnih sistema za ostvarivanje veze za prijenos podataka, ali se može odnositi i na prijenos podataka preko drugih medija, kao što su telefon ili računarska mreža, ili preko optičke veze.

 

  • DECODE
  • SIEMENS

Modemi - Žični modeli
IDM 50b

Multistandardni modem
IDM50b je FSK i QAM modem za asinhroni i sinhroni prenos podataka u glasovnom opsegu od 300-3400 Hz .

...više informacija

Modemi - Žični modeli
IDM 100

9600 bps FSK modem
IDM100 je namenjen prenosu asinhronih serijskih podataka preko dvožičnih privatnih i iznajmljenih linija.

...više informacija

Modemi -Radio modeli
PRM III

Paket radio modem
PRM III je serija paket radio modema namenjena prenosu podataka preko VHF ili UHF FM radio kanala uz korišćenje spoljašnjeg ili ugrađenog radio primo-predajnika.

...više informacija

Modemi -Radio modeli
PRM 4

PRM 4 je paket radio modem namenjen za prenos serijskih protokola bežičnim putem u nelicenciranom ISM 868MHz opsegu.

...više informacija

SMS Reporter

SMS Reporter je industrijski GSM/SMS telemetrijski uređaj koji koristi GSM mrežu mobilne telefonije za prenos komandi, alarma i podataka korišćenjem SMS poruka. Zasnovan je na Simcom SIM900D modulu. Standardni RS232 priključak služi za jednostavno podešavanje parametara SMS Reportera preko PC terminala, korišćenjem softvera koji se isporučuje uz uređaj.

...više informacija

GPRS Router

GPRS Router je industrijski GSM/GPRS komunikacioni uređaj koji koristi GSM mrežu mobilne telefonije za prenos komandi, alarma i podataka. Zasnovan je na Simcom SIM300 modulu sa ugrađenim TCP/IP stekom.

...više informacija

Konvertori - NetX Ethernet

NetX Ethernet konvertor omogućuje povezivanje serijskih RS-232/422/485 linija na Ethernet mrežu uz transparentnu konverziju poruka serijskih protokola u TCP/IP pakete. NetX vrši konverziju fizičkog i električnog interfejsa, načina pristupa medijumu i brzina prenosa između dve komunikacione mreže.

...više informacija

Konvertori - MM20

MM20 je konvertor interfejsa namenjen za napajanje i transparentno očitavanje M-Bus slave uređaja. Poseduje RS-232, RS-485 i Ethernet interfejs, pri čemu najmanji prioritet ima RS-232 a najviši Ethernet interfejs

...više informacija

Konvertori - GENIbus/M-Bus

GENIbus/M-Bus uređaj je konvertor protokola koji omogućava daljinsko očitavanje do tri Grundfos cirkulacione pumpe preko M-Bus porta Danfoss ECL APEX 10 kontrolera toplotne podstanice

...više informacija

Naponski merni pretvarač SCM 202

SCM 202 je galvanski izolovani merni pretvarač za montažu na DIN šinu 35mm koji vrši pretvaranje ulazne merene veličine - naizmeničnog napona (0-500V AC), u 4-20mA strujni signal

...više informacija

Strujni merni pretvarač SCM 202

SCM 201 je galvanski izolovani merni pretvarač za montažu na DIN šinu 35mm koji vrši pretvaranje ulazne merene veličine - naizmenične struje (0-5A AC), u 4-20mA strujni signal.

...više informacija

Strujni izolator SCM 203

SCM 203 je merni izolator za montažu na DIN šinu 35mm. Vrši galvansko razdvajanje strujnih mernih petlji. Pretvaranje je linearno

...više informacija

   
  ...

Opis uredjaja ukratko